Audacity manuál

13. února 2009 v 5:11 | tlamax |  blblosti
Jednoduchý slovníček
---------------------------------
amount - množství
bas - hluboký zvuk, nízká frekvence
band - pásmo
beat - bicí?
boost - zdůraznění
burning - vypalování (například cd disků)
clean, clear - vyčištění, vymazání
clock - hodiny
copy - kopírovat
damp - 1. ztlumit 2. vlhkost
diffusion - rozptýlení
directory - adresář, složka souborů
distance - vzdálenost
doubling - zdvojení
down - dolů
dump - 1. skládka 2. výpis obsahu paměti
duration - doba trvání
emphasis - důraz, přízvuk
event - zpráva
folder - adresář, složka souborů
fx - efekt (zkratka)
gap - otvor, trhlina
gate - brána (viz noise gate)
height - šířka
input - vstup
insert - vložit
interface - rozhraní
lag - zpoždění
latence - zpoždění
level - úroveň
live - živě
loop - smyčka
mark - záložka
mic - mikrofón (zkratka)
mid - viz midi; viz middle
middle - střed
multi - vícenásobný
mute - mlčení
noise - šum (viz denoiser, noise gate)
output - výstup
paste - vložit
patch - záplata (opravný program)
pitch - výška tónů
play - hrát
playlist - seznam skladeb
rate - poměr, cena, rychlost
raw - syrový, nekoprimovaný (nezabalený)
ratio - poměr
real-time - okamžitý, bez zpoždění, bez znalosti budoucího vývoje
recording - nahrávání
reflection - odraz (například zvuku)
save - uložit
send - odeslat
selection - výběr
shift - posun
silence - ticho
simple - jednoduchý
slave - otrok, podřízený
smooth - hladký, jemný, mírný
source - zdroj
tape - páska (například magnetofonová)
time - čas
track - stopa
undo - zpět
up - nahoru
velocity - rychlost
volume - hlasitost
width - šířka
xfx - directx efekt (zkratka)
-----------------------------------------------
------------------------------------------------
----------------------------------------------
Výkladový slovníček
------------------------------
AAC - viz formát zvukového souboru
AD převodník, DA převodník, AD/DA převodník
Zařízení pro převod analogového signálu na digitální a/nebo naopak. Je obsažen ve zvukové kartě.
Digitální signál - Signál tvořený řadou čísel, lze zpracovávat v počítači. Kopírováním* digitálních dat se zachovává kvalita.
Analogový signál - Signál složený ze sinusových křivek, lze přehrát v reproduktorech nebo sluchátkách. Používá se také na magnetofonových páskách. Kopírováním analogových dat dochází k mírné ztrátě kvality.
*Kopírováním se zde myslí třeba kopírování souborů. Převodem do jiného formátu kvalita zvuku utrpět může.
AIFF - viz formát zvukového souboru
Amplituda
Maximální hodnota (hlasitost) jedné sinusové křivky.
Analogový signál - bližší informace - viz AD/DA převodník
Automatizace - viz envelope
ASR - attack, sustain, release
Časový průběh tónu:
Attack (doslovný překlad: útočit) - doba náběhu tónu (jak dlouho trvá, než se tón pořádně rozezní)
Sustain (doslovný překlad: udržovat, nést) - doba trvání tónu v maximální hlasitosti
Release (doslovný překlad: uvolnit) - doba dozvuku tónu (jak dlouho trvá, než se tón přestane znít)
Celková doba trvání tónu = attack + sustain + release
Attack - viz ASR (attack, sustain, release)
AUX - viz sběrnice
Bitrate - viz parametry pro ukládání souborů
Bpm
Rychlost skladby (počet úderů za minutu).
Brum
Nežádoucí hluboký zvuk.
Buffer
Pomocná paměť, ve které se postupně shromažďují informace ke zpracování. Informace se z buffru obvykle vymažou hned po zpracování. Viz také cache (vyrovnávací paměť).
Bus - viz sběrnice
Bypass
Dočasné vypnutí (například efektu), bližší informave - viz preview.
Compressor - viz kompresor
Cache, vyrovnávací paměť
Vyrovnávací paměť (ať už operační paměť nebo místo na disku). Pokud program nějaká data momentálně nepotřebuje (soubor stažený z internetu, spočítaný zvuk, ..), pak je může buď zapomenout, nebo si je může uložit do vyrovnávací paměti. Je možné, že je bude znova potřebovat. Pokud je má ve vyrovnávací paměti, tak je nebude muset znova stahovat z internetu/počítat/...
Viz také buffer.
Clip, clipping, overdrive
Při nahrávání zvuku se může stát, že nahrávaný zvuk překročí maximální úroveň, kterou je schopen počítač zpracovat. V tomto místě vznikne nepěkný zvuk nazývaný clip (zvuk s ostře oříznutou špičkou).
DAO (disk at once), TAO (track at once)
Režimy pro vypadlování audio CD disků
DAO - vypálení celého disku najednou (disk je vypálen až nakonec, po zadaní všech stop)
TAO - vypálení jedné stopy najednou (každá stopa je vypálena hned, jakmile je vybrána a potvrzena)
Crossfader
Prolnutí dvou zvuků. Zvuk, který končí, a zvuk, který začíná, se malinko překrývají. Zvuk, který končí, je postupně ztlumen, zvuk, který začíná postupně nabíhá. Oba zvuky tak na sebe plynule navazují bez rušivých mezer.
Viz také fade (fade-in, fade-out).
dBFS (decibel full scale)
Většina programů hodnotou nula označuje maximální možnou hlasitost. Většina zvuků má proto hlasitost zápornou, viz obrázek ukazatele hlasitosti. Zvukové soubory bývají často nastaveny na hlasitost někde mezi -3 až -1 decibelem.
DC offset, stejnoměrná složka
Někdy se při málo kvalitním nahrávání do signálu dostane takzvaná stejnosměrná složka. Normální signál by měl být zhruba symetrický okolo osy, signál se stejnoměrnou složkou je posunutý nahoru nebo dolů, viz obrázek. Většina programů pro odstranění stejnosměrné složky nabízí nějaký nástroj, v jehož názvu se nachází slovo DC offset. V programu Audacity lze stejnosměrnou složku odstranit pomocí nástroje normalize.
Decay (doznění)
Určuje, jak rychle klesá tón při stálém držení klávesy.
Deesser
Nástroj pro potlačení sykavek (písmena s, z) a dalších ostrých zvuků. Ztišuje příliš hlasité zvuky určitých frekvencí.
Delay, DSP
Skupina efektů, která k původnímu zvuku přidá tentýž (nebo mírně upravený) zvuk s malým časovým zpožděním. Příkladem jsou efekty echo (ozvěna), chorus (sbor), reverb (dojem určitého prostoru - kostela, jeskyně, ..). S těmito efekty je třeba zacházet opatrně, v místnostech s různou akustikou může být výsledný poslech odlišný.
Denoiser
Nástroj pro odstraňování šumu. Obvykle nejdříve musíte najít místo, kde je pouze šum (místo, které by mělo být tiché). Označte jej a pak použijte denoiser na načtení šumu. Pak označte místo, ze kterého chcete odstranit šum (obvykle to je celý soubor/celá stopa). Opět použijte denoiser, nastavte míru odšumění a použijte jej (obvykle jsou u denoiseru dvě tlačítka - jedno pro načtení šumu, jedno pro odstranění šumu). Vždy si poslechněte výsledek, zda jste to s mírou odstranění šumu nepřehnali!
Digitální signál - viz AD/DA převodník
Direct X - viz plugin/zásuvný modul
Dithering
Přidání šumu do původního zvuku. Malá míra šumu může vyrušit některé chyby v tichých částech, které vadí více než přidaný šum.
Distortion
Zkřivení. U programu SoundEngine funkce distortion převede tiché zvuky na hlasité, a naopak. Nevím, k čemu by to mohlo být dobré.
Dolby digital, surround
Prostorový zvuk. K poslechu prostorového zvuku potřebujete několik určitým způsobem rozmístěných reproduktorů (vpředu, vlevo, vpravo, vlevo vzadu, vpravo vzadu, basy). Viz také mono, stereo.
Dopplerův jev
Jev, který nastává, pokud se zdroj zvuku pohybuje (vůči uchu, mikrofonu). Při přibližování dojde k zvýšení frekvencí, při vzdalování dojde ke snížení frekvencí.
Dry-Wet (Dry-Fx)
U některých efektů - poměr mezi původním zvukem a zvukem přidaným efektem.
DSP - viz delay
Dynamika
Rozdíl v minimální a maximální hlasitosti. Běžné amatérské nahrávky by nejspíš měly mít co nejmenší dynamiku - každý z mluvčích by měl mluvit zhruba stejně hlasitě, po celou dobu by měli mluvit/hrát zhruba stejně hlasitě. Vysokou dynamiku byste potřebovali snad jen, pokud byste chtěli dělat umění. Dynamika lze měnit například pomocí nástrojů kompresor, limiter, expander, noise gate, ..
Echo
Ozvěna, jeden z delay (DSP) efektů.
Envelope, automatizace, obálka
Zadávání parametrů (například pro filtr) graficky místo číselné hodnoty. Hodnota parametru tak může být různá pro různé části zvuku. Většinou se takhle mění hlasitost, viz obrázek.
EQ, equalizer, ekvalizér
Nástroj pro změnu hlasitostí jednotlivých frekvencí. Například trojpásmový ekvalizér umožňuje zeslabit/zesílit basy, střed a výšky, viz také fft filtr, high pass filter, low pass filter.
Exciter
Nástroj pro doplnění vyšších frekvencí u poškozených zvuků.
Expander
Nástroj pro zvýšení dynamiky nahrávky. Expander ještě více ztlumí tiché části, ale ne tak moc jako noise gate.
Fade, Fade in, Fade out
Fade out znamená postupné ztišení zvuku (do ztracena). Fade in je opačný efekt (postupný náběh). Viz také crossfader.
Fader, šavle
Táhlo, změnou jeho polohy lze změnit nějaký parametr (například na mixážním pultu).
Feedback - viz zpětná vazba
FFT filtr
Nástroj pro změnu hlasitostí jednotlivých frekvencí, druh ekvalizéru. Na obrázku je ukázáno, jak lze pomocí fft filtru zesílit vysoké frekvence, trochu ztišit basy a hodně snížit (odfitrovat) ostatní frekvence. Viz také high pass filter, low pass filter.
Flanger
Jeden z delay (DSP) efektů.
Formát zvukového souboru
WAV - Formát pro ukládání zvuku v "syrové" (nekoprimované) formě. Při ukládání zvuku ve formátu WAV nedochází ke zkreslení zvuku (ani minimálnímu), wav soubory však zabírají hodně místa na disku.
AIF, AIFF - Obdoba formátu WAV pro počítače Macintosh.
MP3 - Formát pro ukládání zvuku v komprimované formě. Při ukládání zvuku ve formátu MP3 dochází k mírnému zkreslení zvuku, ovšem MP3 soubory zabírají málo místa na disku.
OGG - Formát Ogg Vorbis je novější než MP3, není však tak rozšířený. Zvuk uložený ve formátu OGG zabírá na disku méně místa než stejně kvalitní zvuk ve formátu MP3. Formát OGG není patentován, je proto upřednostňován zvláště autory levných programů.
WMA, AAC - Zvuk uložený ve formátu WMA nebo AAC zabírá na disku méně místa než stejně kvalitní zvuk ve formátu MP3, ale více než OGG. Oba formáty jsou patentované, proto jejich používání může vyjít dráž než u formátu OGG. Na druhou stranu, některé velké firmy upřednostňují používání svých vlastních patentovaných formátů před jinými.
MID, MIDI - Soubor, který neobsahuje přímo zvuk, ale řadu takzvaných událostí (například teď byla stisknuta klávesa číslo ..). Se soubory MIDI lze hodně experimentovat, například můžete lehce zaměnit kytaru za piáno. Hodí se dobře na hudbu, ale například novoroční projev prezidenta republiky v notách nenapíšete.
RM, AU, SND a další
Gain
Technicky - zisk zesilovače
Čudlík, jehož otáčením lze zesílit nebo zeslabit (přidat nebo ubrat hlasitost) daný efekt/nástroj/..
Grabování, ripování
Převod zvukových stop z audio CD disků na soubory (z CD do počítače).
Chorus
Sbor, jeden z delay (DSP) efektů.
HPF, high pass filter
Nástroj pro oříznutí vysokých frekvencí, viz také low pass filter, ekvalizér, fft filtr.
ID3 tag
Textové informace, které lze připojit k některým formátům zvuku (například MP3). Mohou obsahovat například jméno autora, název skladby, hudební žánr, .. Lze použít například pro vyhledávání nebo třídění zvukových souborů.
Inverze
U audacity - Otočení fáze zvuku, výsledek otočení není slyšet. Fáze zvuku má význam, pokud mícháte dohromady dva zvuky obsahující stejné frekvence.
Například otočením fáze u jedné stopy stereozvuku a převedením na mono může dojít k vyrušení zvuků přicházející zepředu a zůstanou zachovány zvuky přicházející ze stran.
Jack
Konektor, který se používá například k připojení běžných sluchátek k walkmanu, reproduktorů nebo mikrofonu k počítačům.
Jednostopý - viz singletrack
Kodek
Kodér + dekodér. Kodér je program (nebo část programu) pro zápis zvuku nebo videa v komprimované podobě (MP3, OGG, ..). Dekodér je program (nebo část programu) pro čtení zvuku nebo videa v komprimované podobě.
Kompresor (compressor)
Nástroj pro snížení dynamiky zvuku, ztišuje hlasité zvuky, případně zvyšuje hlasitost tichý zvuků.
LADSPA - viz plugin/zásuvný modul
LFO, low frequency oscilator
Nástroj pro generování vlnového průběhu nízkých frekvencí, obvykle se používá k zadání nějakého parametru proměnlivého v čase (střídavé stoupání a kolísání).
Limiter
Nástroj pro snížení dynamiky zvuku, ztišuje příliš hlasité zvuky, je obvykle agresivnější než kompresor.
Lo-Fi
Deformovaný zvuk, zvuk uložený v nízké kvalitě, opak Hi-Fi.
LPF, low pass filter
Nástroj pro oříznutí nízkých frekvencí (basů), viz také ekvalizér, fft filtr, high pass filter.
Master
Pán, šéf
Matrice - nosič (například větším přenosný disku, CD) obsahující data určená pro sériovou výrobu
Mastering
Závěrečná fáze výroby zvuku. Jednotlivé příspěvky jsou už hotovy a vyčištěny, je z nich potřeba vytvořit sadu (například pro vypálení na CD) tak, aby na sebe rozumně navazovaly, aby měly zhruba stejné parametry (hlasitost, frekvenční zabavení), aby však zase nebyly moc podobné, atd. Výroba/vypálení matrice/CD disku.
Maximizér
Nástroj pro mastering (závěrečnou úpravu). Zvýší průměrnou úroveň hlasitosti, důraz je kladen na to, aby co nejméně změnily ostatní parametry zvuku.
MIDI - viz formát zvukového souboru
Minidisk
Přenosné zařízení pro záznam nebo přehrávání zvuků. Minidisk svou velikostí připomíná třeba walkman, je však modernější, nepoužívá magnetofonové pásky.
Mix, mixer, mixáž, mixážní pult, míchání
Někdy potřebujete do jednoho souborů namixovat více různých zvuků, například hlas, několik nástrojů, vokály, a jiné.
U jednostopých (singletrackových) programů (například SoundEngine): Otevřete si oba soubory (původní i ten přidávaný), V přidávaném souboru označte část, kterou chcete přidat, a použijte funkci kopírovat. V původním souboru vyberte místo, kam chcete zvuk přimíchat. Pak použijte funkci pravděpodobně nazvanou mix, mixovat, míchat, paste mix nebo podobně.
U vícestopých (multitrackových) programů (například Audacity): Do původního souboru přidejte novou stopu a do ní nakopírujte přidávaný zvuk. Přidávaný zvuk posuňte do místa, kam jej potřebujete (například pomocí vložení ticha na začátek stopy nebo pomocí jiného nástroje). Parametry nové stopy můžete kdykoli později doupravit pomocí mixážního pultu.
Mixování v jednostopých (singletrackových) aplikacích je výrazně jednodušší, na druhou stranu s jednou namixovanými zvuky už nic neuděláte (jedině namixovat znova). Mixování v multirackových aplikacích dá sice více práce, ale můžete si s tím mnohem více pohrát. Složitější namíchání více zvuků se dá prakticky udělat jen v vícestopých (multitrackových) aplikacích.
Mono
Při zvuku v režimu mono hrají oba reproduktory tentýž zvuk, nevzniká tedy dojem, že by některé složky zvuku přicházely z různých míst v prostoru. Viz také dolby digital, stereo.
U jednostopých (singletrackových) aplikací (například SoundEngine) a v běžných zvukových souborech (WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, ..) je mono zvuk tvořen jednou stopou (případně jedním kanálem - záleží na použité terminologii).
U vícestopých (multitrackových, například Audacity) vyrobíte mono zvuk tak, že u každé stopy nastavíte směr zvuku na střed. Při ukládání do výsledného zvukového souboru (WAV, MP3 a spol) program smíchá všechny stopy do jedné.
MP3 - viz formát zvukového souboru
Multitrack, vícestopý
Multitrackové aplikace umožňují práci s více zvukovými stopami. Stopy v tomto případě mohou odpovídat různým nástrojům nebo hlasům různých lidí. Viz také mono, stereo, jednostopý (singletrack).
Noise gate
Nástroj, který ze zvuku odstraní (hodně ztiší) tiché úseky (například proto, že je v nich slyšet šum).
Normalizace
Zesílení hlasitosti na úroveň, kterou tvůrce programu považuje za rozumnou (obvykle na maximální nebo skoro maximální možnou hlasitost). Výsledek normalizace se může u různých programů dost lišit, některé například zesílí hlasitost skoro stejnoměrně, jiné zase hodně zesílí tiché části a jen trochu hlasité části. Normalizace v programu Audacity odstraní i stejnosměrnou složku signálu (DC offset).
Notch filter
Nástroj, který ze zvuku odfiltruje jen určitou frekvenci.
Nyquist - viz plugin/zásuvný modul
Obálka - viz envelope
Ogg Vorbis - viz formát zvukového souboru
Overdrive - viz clip
Pan, panoráma, směrování
Určení, zda daný zvuk bude slyšet ze středu, zleva nebo zprava. Bližší informace - viz stereo.
Parametry pro nahrávání/ukládání souborů
vzorkovací frekvence (sample rate) - počet vzorků (samplů) na sekundu záznamu, čím vyšší, tím lepší. Obvyklé hodnoty jsou 44 100 Hz (44 100 vzorků za sekundu) nebo 48 000 Hz (48 kHz). Na obrázku vidíte rozdělení signálu na vzorky.
rozlišení (bitová hloubka) - přesnost, s jakou je vzorek zaznamenán, čím vyšší, tím lepší. Obvyklá hodnota je 16 nebo 24 bitů na vzorek.
bitrate - Míra komprese (zabalení) zvuku u formátů MP3/OGG/WMA/AAC/.. Například hodnota 128 kb/s znamená, že každá sekunda zvuku zabere na disku 128 kilobitů (16 kByte). Čím je bitrate vyšší, tím je zvuk kvalitnější. Bitrate může být pevný nebo variabilní (VBR). Pomocí variabilního bitrate můžete dosáhnout lepšího poměru velikost souboru/kvalita zvuku, není však vhodný, pokud potřebujete zajistit stálou rychlost čtení dat, například při přehrávání z internetu.
mono/stereo
Poznámka: Při ukládání zvuku můžete tyto parametry buď nechat tak, jak jsou, nebo je můžete snížit. Zvyšování těchto parametrů nemá obvykle smysl, vyšší kvalitu tím stejně nezískáte.
Phaser (Fázer)
Jeden z delay (DSP) efektů.
Pitch shift
Nástroj, který změní výšku tónu, aniž by změnil jeho ostatní charakteristiky (například dobu trvání).
Plugin, zásuvný modul
Pluginy jsou malé prográmky, které rozšiřují vlastnosti původního programu. Pluginy často pocházejí od jiného výrobce než samotný program. Mnohé z nich jsou zadarmo, za jiné si musíte připlatit.
Zvláštní skupinu tvoří VST (případně jejich novější verze VSTi) pluginy. Každý z těchto zásuvných modulů by měl být podporován mnoha programy pro práci se zvukem. Odkazy na stránky, kde lze zakoupit nebo stáhnout VST pluginy, naleznete například na stránce audacity.sourceforge.net/plugins.php.
Rozhraní DirectX obvykle využívají hry běžící pod Windows, ale dá se použít také pro psaní pluginů pro práci se zvukem (nebo videem?). Také DirectX pluginy jsou podporovány řadou programů.
Program Audacity podporuje ještě navíc pluginy ze skupiny Nyquist a LADSPA.
Potenciometr
Ovládací čudlík nebo táhlo (fader, šavle).
Preview, náslech
Náhled (v tomto případě spíše náslech). U některých aplikací je u okna s nastavením efektů ještě tlačítko preview. Po jeho stisku program přehraje zvuk i s daným efektem. U dalších aplikací naleznete navíc tlačítko bypass. Pokud je tlačítko bypass zamáčknuto, program přehraje původní zvuk (bez daného efektu). Pokud bypass není zamáčknuto, program přehraje zvuk i s daným efektem. Můžete si tak v klidu rozmyslet, zda daný efekt chcete použít nebo ne.
Promixy efekt
Zkreslení nahrávání, pokud se zdroj zvuku příliš přiblíží ke směrovému mikrofonu.
Převodník - viz AD převodník, DA převodník.
Release - viz ASR (attack, sustain, release)
Resample
Nástroj, který změní vzorkovací frekvenci, aniž by zvuk zrychlil nebo zpomalil.
Reverb
Dojem prostoru (kostela, jeskyně, ..), jeden z delay (DSP) efektů.
Reverse
Otočení (puštění pozpátku).
Ripování - viz grabování
Sample
vzorek zvuku, například jedna nota určitého hudebního nástroje
celý zvukový soubor
nejkratší možný úsek digitálního signálu, viz obrázek
Sample rate - viz vzorkovací frekvence
Sampler
Jeden z typů programů, který dokáže MIDI stopám (vytvořených pomocí sekvenceru) přiřadit hudební nástroje a výsledek převést na slyšitelný zvuk.
Pokud chcete vytvořit svůj vlastní hudební nástroj, musíte si pořídit vzorky zvuku daného nástroje (samply), které odpovídají určitým notám. Zvuk ostatních not program dopočítá. Čím více je samplů a čím jsou kvalitnější, tím kvalitnější i výsledný zvuk.
Viz dále MIDI (formáty zvukových souborů), sekvencer a syntetizátor (synthetizer).
Sběrnice, bus
Sloučené signály. U vícestopých (multitrackových) aplikací je možno několik stop (například všechny nástroje vlevo) přesměrovat do jedné sběrnice. Efekty a nastavení použité na sběrnici se promítnou do všech stop, které jsou do ní přesměrované. Pro sběrnici se někdy používá anglické slovo BUS, pomocná sběrnice se nazývá AUX.
Scrubling
Nástroj, který změní výšku a zároveň i rychlost (obdoba zpomaleného nebo zrychleného přehrávání zvuku na magnetofonu). Změna rychlosti se obvykle zadává graficky nebo pohybem myši.
Sekvencer
Program, který dokáže vytvořit MIDI stopy (zachycuje zprávy o stisknutí/puštění kláves na MIDI klávesnici). Výsledek uloží do souboru s příponou mid nebo jej rovnou pošle do syntentizátoru/sampleru.
Viz dále MIDI (formáty zvukových souborů), sampler, sekvencer a syntetizátor (synthetizer).
Singletrack, jednostopý
Singletrackové aplikace umožňují práci v režimu mono s jednou zvukovou stopou nebo v režimu stereo se dvěma stopami (nebo jednou stopou se dvěma kanály - záleží na použité terminologii). Viz také mono, stereo, vícestopý (multitrack).
Směrování - viz panoráma
Spektrum analyzér
Nástroj, který dokáže graficky zobrazit hlasitost podle jednotlivých frekvencí. Umožňuje odhadnout, které frekvence je potřeba odfiltrovat/zeslabit/zesílit/upravit.
Stejnosměrná složka - viz DC offset
Stereo
Při zvuku v režimu stereo hrají oba reproduktory různý zvuk, takže vzniká dojem, že by některé složky zvuku přicházely zleva, jiné zprava a další ze středu. Viz také dolby digital, mono.
U jednostopých (singletrackových) aplikací (například SoundEngine) a v běžných zvukových souborech (WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, ..) je stereo zvuk tvořen dvěma stopami (případně jednou stopou se dvěma kanály - záleží na použité terminologii).
U vícestopých (multitrackových, například Audacity) můžete u každé stopy nastavit, zda má být slyšet zleva, zprava, ze středu, případně spíše zleva, spíše zprava*. Při ukládání do výsledného zvukového souboru (WAV, MP3 a spol) program smíchá všechny stopy do dvou.
*Nebo také jedna stopa může být tvořena dvěma kanály (stereostopa), podobně jako u jednostopých (singletrackových) aplikací.
Stream
Proud zvuku, například nepřetržité vysílání u internetového rádia ("soubor" bez začátku i konce).
Subwoofer
Reproduktor, který dobře hraje hluboké tóny (basy).
Surround - viz dolby digital
Sustain - viz ASR (attack, sustain, release)
Syntentizátor, synthetizer
Jeden z typů programů, který dokáže MIDI stopám (vytvořených pomocí sekvenceru) přiřadit hudební (elektronické) nástroje a výsledek převést na slyšitelný zvuk.
Vlastní hudební nástroj jsou tvořeny "matematicky" pomocí takzvaných oscilátorů. Vytvoření vlastního hudebního nástroje pomocí syntetizátoru je pro začátečníka o něco složitější než vytvoření vlastního hudebního nástroje pomocí sampleru. Viz dále MIDI (formáty zvukových souborů), sekvencer a sampler.
Šavle - viz fader
TAO, track at once - viz DAO
Time compresion/decompresion - viz time stretching
Time shifter
U programu Audacity - nástroj, který posune vybranou stopu. Umožňuje časově zesynchronizovat zvuk ve dvou stopách.
Time stretching, time compresion, time decompresion
Nástroj, který zkrátí nebo prodlouží dobu trvání vybrané části zvuku, aniž by změnil jeho výšku.
Tremolo
Nástroj, který cyklicky mění amplitudu (hlasitost). Viz také vibrato.
Treshold
Parametr efektu (například kompresoru) - hraniční úroveň hlasitosti. Efekt bude mít vliv jen na zvuky tišší (nebo hlasitější), než je daná úroveň.
Variabilbí bitrate, VBR - viz parametry pro ukládání zvuku
Vícestopý - viz multitrack
Vibrato
Nástroj, který cyklicky mění výšku zvuku. Viz také tremolo.
Vinyl
Materiál, ze kterého se vyrábí gramofonové desky.
VST - viz plugin/zásuvný modul
Vyrovnávací paměť - viz cache
Vzorkovací frekvence, sample rate - viz parametry pro ukládání zvuku
WahWah (kvákadlo)
Efekt, který simuluje použití tlumícího špuntu (například u trumpet jazzových hudebníků).
WAV - viz formát zvukového souboru
Wet - viz dry-wet
WMA - viz formát zvukového souboru
Zásuvný modul - viz plugin
Zpětná vazba, feedback
Jev, který nastane, pokud se zvuk dostane z výstupu zpět na vstup. Příkladem je známé pískání, když je zvuk z reproduktoru zachycen mikrofonem, z mikrofonu se přepošle do reproduktorů, tam se zesílí a dostane se zase k mikrofonu, odtud do reproduktoru, zesílí se atd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Mám se tu dál plácat s tímhle blogem nebo se na to mám vybodnout?

plácej se dál:) 29.7% (133)
plácej, ale přidej 12.7% (57)
hmmm... 13.6% (61)
vybodni se na to 15.4% (69)
radši to tu smaž 12.7% (57)
nezajímá mě to 15.8% (71)

Komentáře

1 bolek bolek | E-mail | 17. května 2012 v 6:32 | Reagovat

sice předchozí komentáře nebyli moc povzbudivé, ale já mám kiný názor jakožto zástupce starší generace jsem tento článek s radostí přivítal . Těch informačních zdrojů takhle přehledně popsáno je pro naší generaci velmi málo. Mladá generace vyrůstala s PC, mi ještě s logaritmickým pravítkem a to si mládežníci ani neumí představit co se na tomhle "šíbru". dalo všechno např.spočítat. Díky

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama